غسل‌های واجب

غسل‌های واجب هفت تا است:

  • اوّل: غسل جنابت.
  • دوّم: غسل حیض.
  • سوّم: غسل نفاس.
  • چهارم: غسل استحاضه.
  • پنجم: غسل مسّ میت.
  • ششم: غسل میت.
  • هفتم: غسلی که به واسطه نذر و قسَم و مانند اینها واجب می‌شود.

و اگر کسوف کلّی، یا خسوف کلّی شود، و مکلّف عمداً نماز آیات را نخواند تا قضا شود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید برای قضای آن غسل کند.