گزارش مبالغی که به کارت 6104337480818044 به‌نام آقای «سید محمدباقر مصباح موسوی» واریز کرده‌اید را از طریق فرم زیر ارسال بفرمایید.

لیست مبالغ عبادات و کفارات