توضیح المسائل آقای سیستانی
فهرست

آب باران

[۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶]

۴. آب باران

ج۱، مسئله ۴۸ . چیزی که نجس است و عین نجاست در آن نیست، چنانچه یک مرتبه باران بر آن ببارد، جایی که باران به آن رسیده پاک می‌‌شود؛ مگر بدن و لباسی که به ادرار نجس شده باشد که در این دو مورد، بنابر احتیاط واجب‌‌، دو مرتبه شستن لازم است؛ همین طور داخل ظرف نجس، بنابر احتیاط واجب باید سه بار شسته شود.

شایان ذکر است، در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست.

البتّه باریدن دو سه قطره فایده ندارد، بلکه باید طوری باشد که عرفاً بگویند باران می‌‌آید.

ج۱، مسئله ۴۹ . اگر باران بر عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشّح کند، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه‌‌ نجاست نگرفته باشد پاک است؛

پس اگر باران بر خون ببارد و ترشّح کند، چنانچه ذرّه‌‌ای خون در آن باشد، یا آنکه بو یا رنگ یا مزۀ خون گرفته باشد نجس است و اگر معلوم نباشد که ذرّۀ نجاست یا بو یا رنگ یا مزۀ نجاست در آن هست یا نه، پاک می‌باشد.

ج۱، مسئله ۵۰ . اگر بر سقف ساختمان یا روی بام آن، عین نجس باشد، تا وقتی باران بر سقف یا بام می‌‌بارد، آبی که به شیء نجس رسیده و از سقف یا ناودان می‌‌ریزد، در صورتی که بو یا رنگ یا مزۀ نجاست را نداشته باشد، پاک است؛ ولی بعد از قطع شدن باران، چنانچه معلوم باشد آبی که می‌‌ریزد، به شیء نجس رسیده است، نجس می‌‌باشد.

ج۱، مسئله ۵۱ . زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می‌‌شود و اگر باران بر زمین جاری شود و در حال باریدن به جای نجسی که زیر سقف است برسد، آن را نیز پاک می‌‌کند.

ج۱، مسئله ۵۲ . خاک نجسی که آب باران همۀ‌‌ اجزای آن را فرا بگیرد پاک می‌‌شود؛ به شرط آنکه معلوم نباشد آب به سبب رسیدن به خاک، مضاف شده است.

ج۱، مسئله ۵۳ . هر گاه آب باران در جایی جمع شود، هرچند کمتر از کر باشد، در موقعی که باران می‌‌آید، چنانچه شیء نجس را در آن بشویند و آب، بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نگیرد، آن شیء نجس پاک می‌‌شود.

ج۱، مسئله ۵۴ . اگر آب باران در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد، پس از قطع شدن باران به محض رسیدن نجاست به آن، نجس می‌شود.

ج۱، مسئله ۵۵ . اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد و آب باران در حال باریدن از فرش به زمین برسد، فرش نجس نمی‌‌شود و زمین هم پاک می‌‌گردد؛ مگر اینکه آب مضاف شود یا با اوصاف عین نجاست، رنگ، بو یا مزۀ آب تغییر کند.

ج۱، مسئله ۵۶ . هر گاه باران بر حوضی که آب آن نجس است ببارد و با آن مخلوط گردد و اوصاف عین نجاست در آب نباشد، آب حوض پاک می‌‌شود.