مدت زمان مطالعه < 1 دقیقه
توضیح المسائل آقای سیستانی

آب چاه

[۵۷] [۵۸]

۵. آب چاه

ج۱، مسئله ۵۷ . «آب چاه» که از زمین می‌‌جوشد، هرچند کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو یا رنگ یا مزۀ آن به وسیلۀ نجاست تغییر نکرده، پاک و پاک کننده است.

ج۱، مسئله ۵۸ . اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزۀ آب آن را تغییر دهد، چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، پاک می‌‌شود؛ ولی پاک شدنش بنابر احتیاط واجب، مشروط بر این است که با آبی که از چاه می‌‌جوشد مخلوط گردد.