مدت زمان مطالعه 2 دقیقه
توضیح المسائل آقای سیستانی

مستحبات و مکروهات تخلّی

[۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸]

ج۱، مسئله ۹۳ . مستحب است فرد موقع تخلّی، جایی بنشیند که کسی به‌طور کلّی او را نبیند و موقع وارد شدن به مکان تخلّی، اوّل پای چپ و موقع بیرون آمدن، اوّل پای راست را بگذارد و همین طور مستحب است در حال تخلّی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

ج۱، مسئله ۹۴ . نشستن رو به روی خورشید و ماه در موقع تخلّی مکروه است؛ ولی اگر عورت خود را به وسیله‌‌ای بپوشاند مکروه نیست و نیز در موقع تخلّی، نشستن در جاده و خیابان و کوچه و درب منازل و زیر درختی که میوه می‌‌دهد مکروه است؛ بلکه گاهی تخلّی در این گونه مکان‌ها به دلیل حاصل شدن عنوانی حرام، حرام می‌‌شود.

ج۱، مسئله ۹۵ . خوردن و آشامیدن و توقّف زیاد در هنگام تخلّی و تطهیر کردن با دست راست و نیز حرف زدن در حال تخلّی مکروه می‌‌باشد؛ ولی اگر ناچار به حرف زدن باشد یا ذکر خداوند متعال بگوید، اشکال ندارد.

ج۱، مسئله ۹۶ . ادرار کردن به صورت ایستاده و نیز ادرار کردن در زمین‌‌های سفت که از آن ادرار ترشّح می‌شود، کراهت دارد؛ همین طور ادرار کردن در لانۀ جانوران و در آب، خصوصاً آب راکد و رو‌بروی باد، مکروه است.

ج۱، مسئله ۹۷ . خودداری کردن از ادرار و مدفوع، مکروه است و اگر برای بدن ضرر شدید (ضرر فوق‌العاده و مهم) داشته باشد، حرام است.

ج۱، مسئله ۹۸ . مستحب است انسان قبل از نماز و قبل از خواب و قبل از جِماع (آمیزش) و بعد از بیرون آمدن منی، ادرار کند.