مدت زمان مطالعه < 1 دقیقه
توضیح المسائل آقای سیستانی

احکام غسل جبیره‌‌ و شرایط آن

[۳۹۹]

ج۱، مسئله ۳۹۹ . احکام و شرایط غسلی‌‌ که به صورت جبیره‌‌ای انجام می‌‌شود (به جز غسل میّت)،[۱] همانند احکام و شرایط وضوی جبیره‌‌ای است، ولی باید بنابر احتیاط لازم، آن را ترتیبی به‌جا آورند و توضیح موارد آن چنین است:

۱. زخم، دُمَل یا شکستگی همراه با جراحت و زخم باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد، چه روی آن باز و چه بسته باشد؛ در این صورت، مکلّف مخیّر بین غسل جبیره‌ای و تیمّم است و اگر غسل را انتخاب کند:

الف. روی قسمت صدمه دیده بسته است؛ در این صورت، باید روی آن را مسح کند.

ب. روی قسمت صدمه دیده باز است؛ در این صورت، باید اطراف آن را شسته و بنابر احتیاط مستحب پارچۀ پاکی روی قسمت صدمه دیده گذاشته و روی پارچه را مسح نماید.

۲. شکستگی بدون جراحت بوده و آب برای آن ضرر داشته باشد:

الف. روی آن باز است؛ در این صورت، باید تیمّم بدل از غسل کند.

ب. روی آن بسته است و مسح روی جبیره ممکن است؛ در این صورت، باید غسل کند و روی جبیره را مسح نماید.

ج. روی آن بسته است و مسح روی جبیره ممکن نیست؛ در این صورت، اگر جبیره خارج از اعضای تیمّم است‌، باید تیمّم کند و اگر در اعضای تیمّم است، بنابر احتیاط واجب هم غسل (بدون مسح قسمت آسیب دیده) و هم تیمّم نماید.

[۱] به مسألۀ «۷۵۷» رجوع شود.