مدت زمان مطالعه < 1 دقیقه
توضیح المسائل آقای سیستانی

مستحبات و مکروهات برای حائض

[۵۳۵] [۵۳۶]

ج۱، مسئله ۵۳۵ . مستحب است زن حائض در وقت نمازهای پنجگانه، بلکه هر نماز واجبِ وقت‌دار مثل نماز آیات، خود را از خون پاک نماید و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد، تیمّم نماید و در جای نماز، رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات یا خواندن قرآن (غیر آیات سجده‌دار) شود و بهتر آن است که در این حال، تسبیحات اربعه را انتخاب کند.

ج۱، مسئله ۵۳۶ . خواندن قرآن هرچند کمتر از هفت آیه باشد و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیۀ قرآن و ما بین خط‌های قرآن و نیز خضاب کردن به حنا (حنا بستن) و مانند آن، برای حائض – به گفتۀ جمعی از فقها – رضوان اللّه تعالی علیهم – مکروه است؛[۱] ولی خواندن آیات سجدۀ واجب قرآن، بر زن حائض حرام است و احتیاط مستحب آن است که سایر آیات چهار سورۀ سجده‌دار را هم نخواند.

[۱] کراهت خواندن قرآن برای زن حائض – در فرض ثابت بودن آن – به معنای ثواب کمتر است.