نیت

۱. نیّت

[۱۲۲۷] [۱۲۲۸] [۱۲۲۹] [۱۲۳۰] [۱۲۳۱] [۱۲۳۲] [۱۲۳۳] [۱۲۳۴] [۱۲۳۵] ج۱، مسئله ۱۲۲۷ . انسان باید نماز را به نیّت «قربت» یعنی...

ادامه مطلب