طبق نظر آیت‌الله سیستانی استفتائات اجتهاد به چه معنا است؟ مجتهد و مرجع تقلید چه کسی است؟ نت یتنسا بتنیسا تنیسطات...

ادامه مطلب