ج۱، مسئله ۱. نشانۀ بلوغ در دختر، تمام شدن نه سال قمری است[۱] و نشانۀ بلوغ در پسر، یکی از چهار مورد زیر است: اوّل:...

ادامه مطلب