توضیح المسائل آقای سیستانی

وضوی ارتماسی

[۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹]

ج۱، مسئله ۲۸۷ . وضوی ارتماسی آن است که انسان، صورت و دست‌‌ها را به قصد وضو در آب فرو برد و اگر صورت و دست‌‌ها داخل آب باشند و انسان بخواهد به قصد وضوی ارتماسی آنها را از آب خارج کند، وضوی او بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

ج۱، مسئله ۲۸۸ . در وضوی ارتماسی نیز، باید صورت و دست‌‌ها از بالا به پایین شسته شود. بنابراین، باید صورت را از طرف پیشانی و دست‌‌ها را از طرف آرنج در آب فرو برد.[۱]

ج۱، مسئله ۲۸۹ . اگر وضوی بعضی از اعضا ارتماسی و بعضی غیر ارتماسی انجام شود، اشکال ندارد.

[۱] . شستن صورت از بالا به پایین، بنابر احتیاط واجب است.