حکم تقلید بچه ممیز و سنّ تمییز

بچۀ ممیّز در هر یک از موضوعات احکام، فردی است که نسبت به آن موضوع، درک و فهم و توانایی تشخیص داشته باشد.و محقّق‌شدنِ این معنا در موضوعات و موارد مختلف، متفاوت است؛ لذا ممکن است بچه‌ای در یکی از موضوعات (مثل نماز)، ممیّز باشد و در موضوع دیگر (مثل پاکی و نجسی یا محرم و...

نشانه‌های بلوغ و بالغ‌شدن پسر و دختر

نشانۀ بالغ‌شدن دختر، فقط کامل‌شدن ۹ سال قمری است.اما پسر با تحقّق یکی از این چهار علامت، به بلوغ و سنّ تکلیف می‌رسد:۱. روییدن موی درشت زیر شکم، بالای عورت؛۲. روییدن موی درشت در صورت و پشت لب (ریش و سبیل)؛۳. بیرون‌آمدن منی، چه در خواب، چه در بیداری؛۴. کامل‌شدن ۱۵ سال...

خیار الرؤیة

السادس: خیار الرؤیة ویتحقّق فیما إذا اعتقد المشتری وجدان العین الغائبة حین البیع لبعض الأوصاف – إمّا لإخبار البائع أو اعتماداً علی رؤیة سابقة – ثُمَّ ینکشف أنّها غیر واجدة لها، فإنّ للمشتری الخیار بین الفسخ والإمضاء. مسألة 152: لا فرق فی الوصف الذی یکون...

تست منو

تست رقم المسألة ▼ [۱۲۸۹] [۱۲۹۰] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] تست فهرست منابع فقهی توضیح المسائل رساله جامع احکام بانوان ساده المسائل المنتخبة منهاج الصالحین العروة الوثقی مناسک حجّ مناسک الحجّ تتتت تتتت فهرست منابع فقهی توضیح المسائل رساله جامع احکام بانوان ساده...