حکم تقلید بچه ممیز و سنّ تمییز

بچۀ ممیّز در هر یک از موضوعات احکام، فردی است که نسبت به آن موضوع، درک و فهم و توانایی تشخیص داشته باشد.و محقّق‌شدنِ این معنا در موضوعات و موارد مختلف، متفاوت است؛ لذا ممکن است بچه‌ای در یکی از موضوعات (مثل نماز)، ممیّز باشد و در موضوع دیگر (مثل پاکی و نجسی یا محرم و...

نشانه‌های بلوغ و بالغ‌شدن پسر و دختر

نشانۀ بالغ‌شدن دختر، فقط کامل‌شدن ۹ سال قمری است.اما پسر با تحقّق یکی از این چهار علامت، به بلوغ و سنّ تکلیف می‌رسد:۱. روییدن موی درشت زیر شکم، بالای عورت؛۲. روییدن موی درشت در صورت و پشت لب (ریش و سبیل)؛۳. بیرون‌آمدن منی، چه در خواب، چه در بیداری؛۴. کامل‌شدن ۱۵ سال...

کارهایی که باید در آنها از مجتهد تقلید کرد

طبق نظر آیت‌الله سیستانی استفتائات اجتهاد به چه معنا است؟ مجتهد و مرجع تقلید چه کسی است؟ نت یتنسا بتنیسا تنیسطات طتیرایطبت ط در چه کارهایی باید تقلید کنم؟ سیتنات نلتنیسبا لتنبیال تنیبالتبیلنتیا اگر تقلید نکنم اما عباداتم را انجام بدهم چه اتفاقی می‌افتد؟ احتیاط یعنی...